Athanasis image
Αθανάσης Καρούλης: Academica

home
Aρχική

search
Έρευνα

sitemap
Site Map

links
Xρήσιμοι σύνδεσμοι!

mailme
Γράψτε μου!

madewithmac

Eυχαριστώ για την επίσκεψή σας!...

    personal science lessons    
     
   

Βιβλιογραφικές Αναφορές

A B C D (Δ) E F G H (Θ) I J K L M N O P (Π) Q R S T U V W X Y Z


A

Aβούρης, N. (2000) Eισαγωγή στην Eπικοινωνία Aνθρώπου-Yπολογιστή. Eκδ. Δίαυλος. Aθήνα.

Avouris, N. (2000) Introduction to Human-Computer Interaction. Diavlos, Athens (in Greek)

ACM SIGCHI, (1992) Curriculum for Human-Computer Interaction, Special Interest Group on Computer-Human Interaction Curriculum Development Group, New York.

Adler, M.J. (1982) The Paideia Proposal An Educational Manifesto. Macmillan, New York.

Adler, M.J. (1983) Paideia Problems and Possibilities. Macmillan, New York.

Adler, M.J. (1984) The Paideia Program. Macmillan, New York.

Adler, M.J. (1986) A Guidebook to Learning. Macmillan, New York.

Aedo, I., Catenazzi, N. & Diaz, P. (1996) The Evaluation of a Hypermedia Learning Environment: The CESAR Experience. Journal of Educational Multimedia & Hypermedia, 5(1), 49-72

Alexander, S. (1995). Teaching and learning on the World Wide Web. In R. Debreceny & A. Ellis (Eds.). Ausweb95: Innovation and Diversity, 93-99. Ballina, New South Wales: Norsearch Limited.

Allebeck, S. (1981) Problems of Reaching the Socially Disadvantaged Target Groups. In Education of Adults at a Distance - A Report of the Open UniversityΥs Tenth Anniversary International Conference.

Alty, J. (1993) Computers & Graphics , 17(3), 203-218.

Anderson, J.R. (1995) Cognitive Psychology and its Implications, 4th edt. W.H. Freeman and Co., New York.

Anderson, R. (1991). The Ethics of Research into Invasive Technologies. Technical Report, EPC-91-107, Rank Xerox EuroPARC, Cambridge, UK.

Anderson, T.D., and Garisson, D.R. (1995) Critical Thinking in Distance Education: Developing Critical Communities in an Audio Teleconferencing Context. Higher Education, 29, 183-199.

Amundsen, C. (1993) The evolution of theory in distance education, In D. Keegan (edt.) Theoretical Principles of Distance Education, London: Routledge. 61-79.

Atkins, M. J. (1993). Theories of learning and multimedia applications: an overview. Research Papers in Education, 8(2), 251-271.

Atkinson, R.C. and Shriffrin, R.M. (1968) Human Memory: A proposed System and its Control Processes. In The Psychology of Learning and Motivation, vol 2, Academic Press, New York.

AubŽ, M. (1997) Toward Computational Models of Motivation: A Much Needed Foundation for Social Sciences and Education. Journal of Artificial Intelligence in Education. 8(1), AACE, 43-75.


B

BŠŠth J. (1981) On the nature of distance education, Distance Education 2(2), 212-13.

Baker, M. and Lund, K. (1997) Promoting reflective interactions in a CSCL environment

Bandura, A. (1971) Social Learning Theory. New York, General Learning Press.

Bandura, A. (1986) Social Foundations of Thought and Action. A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall.

Barker, P. and King, (1993) T. Evaluating Interactive Multimedia Courseware - A Methodology. Computers in Education, 21(4), 307-319.

Bates, T. (1981). Towards a better research framework for evaluating the effectivness of educational media. British Journal of Educational Technology, 12(3), 215- 233.

Becker, D., & Dwyer, M. (1994). Using hypermedia to provide learner control, Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 3(2), 155-172.

Becker, H.S., Geer, B., & Hughes, E.C. (1968) Making the Grade: the Academic Side of College Life. New York: Wiley.

Bellotti, V. and Sellen, A. (1993). Design for privacy in ubiquitous computing environments, Proceedings of ECSCWΥ93, The Third European Conference on Computer Supported Cooperative Work, Milano, Italy, 13-17 September, Kluwer Academic Publishers.

Bennet, J. Managing to meet usability requirements. (1984) In Visual Display Terminals: Usability Issues and Health Concerns (Bennet, J., Case, D., Sandelin, J. and Smith, M. eds) Engelwood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Benyon, D., Davies, G., Keller, L., and Rogers, Y. (1990) A Guide to Usability-Usability now! Milton Keynes: The Open University.

Bergeron, A. (1990) LOUTI: Concepts et mŽthodes pour la Construction d' Environnements d' Apprentissage. TŽlŽ-univesitŽ et Centre APO-QuŽbec.

Bergeron, A., Bordier, J. (1990) An Intelligent Discovery Environment for Probability and Statistics. International Conf. on Advanced Research on Computer in Education, Tokyo.

Berry, R.E. (1988) Common User Access - A Consistent and Usable Human-Computer Interface for the SAA Environment. IBM Systems Journal, 27, 3, 281-300.

Bertrand, Yves. (1992) Theories Contemporaines de l' Education. ƒditions Agence d' Arc, Ottawa, Canada.

Bias, R (1991) Walkthroughs: Efficient Collaborative Testing. IEEE Software, 8, 5 (Sep), 94-95.

Bissonnette, L. (1989) La Formation Fondamentale: Au dela des clichŽs. In Andrew, C. and Esbensen, S. (edts) Qui a Peur de l' ƒducation GŽnŽrale? Les Presses de l' UniversitŽ d' Ottawa, Ottawa.

Blease, D. (1988). Evaluating Educational Software. London: Croom Helm.

Bloom, A. (1987) L' ‰me DŽsarmŽe. Julliard, Paris.

Bloom, B., Egelhart, M., Hill, M., FŸrst, E., and Krathwohl, D. (1956) Taxonomy of Educational Objectives. Handbook I: Cognitive domain. New York, Longman

Boehm, B. (1988) The Spiral Model of Software Development and Enhancement. IEEE Computer. 21(5), 61-71.

Bransford, J.D., Sherwood, R.D, Hasselbring, T.S. Kinzer, C.K and Williams, S.M. (1990) Anchored Instruction: Why we Need it and How Technology Can Help. In Nix, D.Spiro, R. (Edts.) Cognition, Education, Multimedia. Lawrence Erlbaum Ass. Hillsdale, 115-141.

Brooke, J., Bevan, N., Brigham, F.R. Harker, S. and Youmans, D. (1990) Usability Assurance and Standarization - Work in Progress in ISO. Proc. IFIP INTERACT Υ90 Third Intl. Conf. On Human-Computer Interaction, Cambridge, UK, 27-31 August 1990, 357-361.

Brown, J.S. (1982) Learning-by-doing Revisited for Electronic Learning Environments. In White, M.A. (edt) The Future of Electronic Learning. Lawrence Erlbaum Ass., Hillsdale, New Jersey.

Brown, C.M.L. (1988) Human-Computer Interface Guidelines. Ablex, Norwood, NJ.

Brown, J.S., Collins, A. and Duguid, P. (1989) Situated Cognition and the Culture of Learning. Educational Researcher, 18,1, 32-42.

Bruner, J. (1990) Acts of Meaning. Harvard University Press.

Bush Vannevar. (1945) As we may think. The Atlantic Monthly, July, 1945.


C

Calder, J. (1995) Programme evauation and quality: a comprehensive guide to setting up an evaluation system, Institute of Educational Technology, Open University, Kogan Page, London.

Caplan, S. (1990) Using Focus Groups Methodology for Ergonomic Design. Ergonomics, 33, 5, 527-533.

Card, S.K., Moran, T.P. and Newell, A. (1983) The Psychology of Human-Computer Interaction. Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, New Jersey.

Card, S.K., Robertson, G.G. and Mackinlay, J.D. (1991) The Information Visualizer: An Information Workspace. Proc of ACM CHI Υ91 conf, New Orleans, LA, 181-188.

Carroll, J.M. (1990) Infinite Detail and Emulation in an Ontologically Minimized HCI. Proc. of ACM CHI Υ90 conf, Seattle, WA 1-5 April, 1990, 321-327

Carroll, J.M, and Aaronson, A.P. (1988) Learning by Doing with Simulated Intelligent Help. Communicationsof the ACM, 31, 9, 1064-1079.

Carroll, J.M., and Campbell, R.L. (1986) Softening up Hard Science: Reply to Newell and Card. Human-Computer Interaction, 2, 3, 227-249.

Carroll, J.M. and Rosson, M.B. (1990) Human-Computer Interaction Scenarios as a Design Representation. Proc. of IEEE HICSS-23, 23rd Hawaii Intl. Conf. on System Sciences, Hawaii 2-6 January, 1990, vol II, 555-561.

Carroll, J.M., Mack, R.L., Lewis, C.H., Grischkowsky, N.L, and Robertson, S.R. (1985) Exploring a Word Processor. Human-Computer Interaction, 1, 283-307

Carroll, J.M., Kellogg, W.A., and Rosson, M.B. (1991) The Task-Artifact Cycle. In Carroll, J.M. (Edt) Designing Interaction: Psychology at the Human-Computer Interaction. Cambridge University Press, Cambridge, UK. 74-102

Catenazzi, N., Aedo, I., Diaz, P. & Sommaruga, L. (1997) The Evaluation of Electronic Book Guidelines from two Practical Experiences. Journal of Educational Multimedia & Hypermedia, 1997, 6 (1), 91-114

Chandler, D. (1984). Young Learners and the Microcomputer. Milton Keynes: Open University Press.

Chi, M.T.H., Feltovich, P.J., and Glaser, R. (1981) Categorization and Representation of Physics Problems by Experts and Novices. Cognitive Science, 5, 121-152.

Childs, G. (1963) Supervised correspondence instruction, In The Brandenburg Memorial Essays on Correspondence Instruction, Madison: University of Wisconsin.

Chinapah, V., and Miron, G. (1990) Evaluating educational programmes and projects: holistic and practical considerations, Socio-economics Studies, No 15, UNESCO, Paris.

Clancey, W. J. (1994). Situated cognition: how representations are created and given meaning. In R. Lewisand P. Mendelsohn (eds.), Lessons From Learning, 231-242. Amsterdam: North-Holland.

Clarke, L. (1991) The Use of Scenarios by User Interface Designers. In Diaper, D. and Hammond, N. (Edts.) People and Computers VI, Cambridge University Press, Cambridge, UK,103-115.

Clarke, R. (1988). Information Technology and Dataveillance. Communications of the ACM, 31, 5, 498-512.

Cockcroft, W.H. (1982) Mathematics Counts, Report of the Committee of Inquiry into the Teaching of Mathematics in Schools under the Chaimanship of Dr. W.H. Cockroft. London: Her MajestyΥs Stationery Office.

Cognition and Technology Group at Vanderbilt (1992). Emerging technologies, ISD, and learning environments: Critical perspectives. Educational Technology Research and Development, 40(1), 65-80.

Collins, A. (1996) Design Issues for Learning Environments. In Vosniadoy, S, de Corte, E., Glaser, R., and Mandl, H. (Edts.) International Perspectives on the Design of Technology-Supported Learning Environments. Lawrence Erlbaum Ass., Mahwah, New Jersey, 347-361.

Conklin, J. (1987) Hypertext: A Survey and Introduction. IEEE Computer, 20(9), 17-41.

Cronin, M.W. & Cronin, K.A. (1992). A critical analysis of the theoretical foundations of interactive video instruction., Journal of Computer-Based Instruction, 19(2), 37-41.

Crosby, M.E., and Stelovsky, J. (1995) From Multimedia Instruction to Multimedia Evaluation. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 4(2/3), 147-162.

Cunningham, D., Duffy, T. M., & Knuth, R. (1993). Textbook of the future. In C. McKnight (ed.), Hypertext: A Psychological Perspective. London: Ellis Horwood Publications.


D

Davies, Ch. (1977) Open Learning Systems for Mature Students. Council for Educational Technology. Dorset.

Davies, B.S., and Tessier, M. (1996) Authoring and Design for the WWW: with Particular Reference to Higher Education Information. A Report for the Advisory Group on Computer Graphics Support Initiative for Multimedia Applications. SIMA Report Series, ISSN 1356-5370. Middlesex University, Centre of Electronic Arts, Aug. 1996.

Davis, A. (1990) The computer: as a modern aid to reading? Developing pupil autonomy in learning with microcomputers. Teachers Voices. 15.

De Corte, E. (1996) Changing Views of Computer-Supported Learning Environments for the Acquisition of Knowledge and Thinking Skills. In Vosniadoy, S, de Corte, E., Glaser, R., and Mandl, H. (Edts.) International Perspectives on the Design of Technology-Supported Learning Environments. Lawrence Erlbaum Ass., Mahwah, New Jersey, 129-145.

De Gelder, B. (1981) «I Know What You Mean, But if Only I Understood YouΙ» In Parret, H. and Bouveresse, J. (Edts.) Meaning and Understanding. De Gruyter, New York, 44-60.

De Jong, T. and Joolingen, W.R. (1996) http://phoenix.sce.fct.unl.pt/simposio/Tom_de_Jong.htm

De La Garanderie, A. (1980) Les Profils PŽdagogiques. Paris, Centurion.

Delling, R. (1966) Versuch der Grundlegung zu einer systematischen Theorie des Fernunterrichts. In L. Sroka (edt.) Fernunterricht 1966, Hamburg: Hamburger Fernlehrinstitut

Demetriadis, S., Pombortsis, A., Bleris, G., & Valassiades, O. (1997) Design Issues for Hypermedia Educational Environments: The case of ISTOS. Proceedings of ED-MEDIA & ED-TELECOM 97, Calgary, Canada, 1441-1445.

Demetriadis, S., Karoulis, A., & Pombortsis, A. (1998) Evaluation of Educational Simulation Interface using the Graphical Jogthrough Method: The Network Simulator experience. Proceedings of ED-MEDIA & ED-TELECOM 98, Freiburg, Germany.

Demetriadis, S., Karoulis, A., and Pombortsis, A. (1999) "Graphical" Jogthrough: expert based methodology for user interface evaluation, applied in the case of an educational simulation interface, Computers and Education 32, 285-299.

Demetriades, S. (2000) Multimedia Technology and its Application in Education. Ph.D Thesis, Dept. of Informatics, Aristotle Univ of Thessaloniki, (in Greek)

Δημητριάδης, Στ. (2000) Tεχνολογία των Πολυμέσων και η Eφαρμογή της στην Eκπαιδευτική Διαδικασία. Διδακτορική Διατριβή, AΠΘ, τμήμα Πληροφορικής.

Δημητρόπουλος, E. (1991) Eκπαιδευτική αξιολόγηση: η αξιολόγηση της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού έργου, εκδ. Γρηγόρη, Aθήνα.

Diaper, D. (1989). Task Observation for Human-Computer Interaction. In Diaper, D. (Edt.) Task Analysis for Human-Computer Interaction. Ellis Horwood, Chichester, UK, 210-237.

Dick, W., and Carey, L. (1990). The Systematic Design of Instruction. Gleview, Il, Scott, Foresman, 2nd edition.

Dillon, C., and Gunawardena, C. (1992). Evaluation research in distance education. British Journal ofEducational Technology, Vol.23, No.3, 181-194.

Dimitrova, M., Sharp, H., and Wilson, S. (2001). Are Experts able to Predict Learner Problems During Usability Evaluations? Proc. Of EDMEDIA 2001 conf., 2001, Tampere, Finnland.

Dimitrova, M., and Sutcliffe, A. (1999). Designing Instructional Multimedia Applications: Key Practices and Design Patterns. ED-MEDIA 1999, AACE Publications, Seattle, WA, 358-363.

Dowling, C. (1997). Simulations: New «Worlds» for Learning? Journal of Educational Multimedia and Hypermedia 6(3/4), 321-337.

Draper, S.W., Brown, M.I., Henderson, F.P. and McAteer, E. (1996). Integrative Evaluation: An Emerging Role for Classroom Studies of CAL. Computers and Education, 26 (1-3), 17-32.

Driscoll, M. P. (1994). Psychology of Learning for Instruction. Boston, MA: Allyn & Bacon.

Duchastel, P.C. (1990). Discussion: Formal and Informal Learning with Hypermedia. In Jonassen, D.H and Mandl, H. (Edts.) Designing Hypermedia for Learning. NATO ASI Series, vol 67. Springer Verlag, 135-147

Duchastel, Ph. (2001) Learnability. Preprint article. http://home.earthlink.net/~castelnet/info/learnability.htm 15 Sep.01

Duffy, T.M. and Knuth, R.A. (1990). Hypermedia nad Instruction. Where is the Match?. In Jonassen, D.H. and Mandl, H. (Edts.) Designing Hypermedia for Learning. NATO ASI Series F, vol. 67, Springer Verlag, Germany.

Duffy, T. M., & Cunningham, D. J. (1996).Constructivism: Implications for the design and delivery of instruction. In D. H. Jonassen (ed.), Handbook of Research for Educational Communications and Technology. New York: Macmillan Library Reference USA.

Dunlop, C., and Kling, R. (1991). (Eds.) Computerization and Controversy: Value Conflicts and Social Choices. Academic Press, Inc.


E

EAΠ - Eλληνικό Aνοικτό Πανεπιστήμιο (1999α). Bεργίδης, Δ., Λιοναράκης, A., Λυκουργιώτης, A. Mακράκης, B. και Mατραλής, X. Aνοικτή και εξ Aποστάσεως Eκπαίδευση. Θεσμοί και Λειτουργίες. Tόμος A'. Eλληνικό Aνοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.

EAΠ - Eλληνικό Aνοικτό Πανεπιστήμιο (1999β). Kόκκος, A., και Λιοναράκης, A. Aνοικτή και εξ Aποστάσεως Eκπαίδευση. Σχέσεις Διδασκόντων-Διδασκομένων. Tόμος B'. Eλληνικό Aνοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.

EAΠ - Eλληνικό Aνοικτό Πανεπιστήμιο (1999γ). Kόκκος, A., Λιοναράκης, A., Mατραλής, X. και Παναγιωτακόπουλος, X. Aνοικτή και εξ Aποστάσεως Eκπαίδευση. Tο Eκπαιδευτικό Yλικό και οι Nέες Tεχνολογίες. Tόμος Γ'. Eλληνικό Aνοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.

Edgerton, E.A., Draper, S.W., and Barton, S.B. (1993). Feature Checklists in HCI: Some Basics Results. Adjunct Proceedings ACM INTERCHI Υ93 conf, 24-29 April,189-190.

Edwards, A. (1990). The Computer: A modern aid to reading. Developing Pupil Autonomy in Learning with Microcomputers. Teachers Voices. 3.

Eisner, E. (1985). The Educational Imagination. New York, Macmillan.

Eklund, J., (1995). Cognitive models for structuring hypermedia and implications for learning from the World Wide Web. In R. Debreceny & A.

Ellis (Ed.), Ausweb95: Innovation and Diversity, 111-117. Ballina, New South Wales: Norsearch Ltd.

Eργαστήριο Πολυμέσων (1996). Oμάδα Eργαστηρίου Πολυμέσων, τμήμα Πληροφορικής, AΠΘ. Multimedia στη Θεωρία και στην Πράξη. Εκδ. Tζιόλα, 1996.

Ericsson, K.A. and Simon, H.A. (1984). Protocol Analysis: Verbal Reports as Data. The MIT Press, Cambridge, MA.

Ester, D.P. (1995). CAI, lecture, and student learning style: the differential effects of instructional method, Journal of Research on Computing in Education, 27(4), 129-139.


F

Felder, R. (1996). Matters of Style. ASEE Prism, 6(4), Dec.1996, pp. 18-23. Also available at http://www2.ncsu.edu:8010/unity/lockers/users/f/felder/public/papers/LS-Prism.htm

Felder, R. and Soloman, B. (2000). Learning Styles and Strategies. http://www2.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/ILSdir/styles.htm Dec. 2000.

Fish, R., Kraut, R., and Root, R. (1992). Evaluating Video as a Technology for Informal Communication. In Proceedings of the ACM Conference on Human Factors in Computing Systems, CHI Τ92, Monterey, California, May, 37-47.

Fisher, P. and Sless, D. (1990). Information Design Methods and Productivity in the Insurance Industry. Information Design Journal., 6, 2, 103-129.

Fitzelle, G., and Trochim, W. (1996) Survey Evaluation of Web Site Instructional Technology: Does it Increase Student Learning? http://trochim.human.cornell.edu/webeval/intro.htm

Foss, D. and Rossen, M. (1982). The Novice and the Terminal: Variables Affecting Understanding and Performance. Proceedings of Psychonomic Society Conference. Minneapolis.

Fotinas, C. (1990). Le Tao de l' ƒducation. Libre Expression, MontrŽal.

Fotinas, C., and Torossian, Z. (1977). Guide du Cours EAV 3352-Langague CinŽmatographique en Situation d' Apprentissage: le Film ƒducatif, Production et Utilisation. UniversitŽ de MontrŽal.

Froekjaer, E., Hertzum, M. and Hornbaek, K. (2000). Measuring Usability: Are Efficiency, Effectiveness, and Satisfaction Correlated? Proceedings of CHI 2000, April 2000.

Freire, P. (1974). Education for Critical Consciousness. Sheed and Ward, London.


G

GangŽ, D. (1986). TVI in Context - an Individual View of Distance Learning in Industry. In Fleetwood-Walker, P and Fletcher-Campbell, F (ed.) Handbook for Producers and Users of Tutored Video Instruction, London.

GangŽ, R., & Glaser, R. (1987) Foundations in learning research. In R. M. Gange (ed.), Instructional Technology Foundations, 49-83. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

GagnŽ, R., Briggs, L., and Wager, W. (1988). Principles of Instructional Design. New York, Holt, Rinehart and Winston.

Garisson, D.R. (1985) Three generations of technological innovation in distance education, Distance Education 6(2), pp.235-41.

Garisson, D.R. (1993a) A cognitive constructive view of distance education, an analysis of teaching-learning assumptions. Distance Education, 14, pp.199-211.

Garrison D.R. (1993b) Quality and access in distance education: theoretical considerations. In D. Keegan (Ed.), Theoretical Principles of Distance Education, Routledge, London.

Gaver, B., Moran, T., MacLean, A., Lšvstrand, L., Dourish, P., Carter K., and Buxton, B. (1992). Realising a Video Environment: EuroPARCΥs RAVE System. In Proceedings of the ACM Conference on Human Factors in Computing Systems, CHI Τ92, Monterey, California, May, 27-35.

Georgiadou, E. (1998) Web-based Hypermedia Courseware in Higher Education: A Proposed Framework. Unpublished PhD Thesis, De Montfort University, UK.

Georgiadou, E., and Economides, A. (2000) Evaluation Factors of Educational Software. Proc. of IWALT 2000 conf. 4-6 Dec 2000 Palmerston North, New Zealand, pp. 113-116

Gillham & Buckner. (1997) User Evaluation of Hypermedia Encyclopedias

Giorgi, A. (1986). A phenomenological analysis of descriptions of concepts of learning from a phenom-enological perspective. Publikationer fran institufionem for pedogogik, Goteborgs universitet, 18.

Glaser, R. (1994). Learning Theory and Instruction. In dΥYdewalle, G., Eelen, P., and Bertelson, P. (Edts.) International Perspectives on Psychological Science, vol. 2: The State of the Art. Lawrence Erlbaum Ass., Hove, England. pp. 341-357.

Goforth, D.(1994) Learner control = decision making + information: A model and meta-analysis. Journal of Educational Computing Research. 11(1), 1-26

Goldman-Segall, R. (1995). Configurational Validity: A Proposal for Analyzing Ethnographic Multimedia Narratives. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia. 4(2/3), pp.163-182.

Golcman, A.E., and MacDonald, S.S. (1987). The Group depth Interview: Principles and Practice. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.

Goleman, D. (1996). H Συναισθηματική Nοημοσύνη. Eλληνικά Γράμματα, Aθήνα.

Good, M. (1989). Developing the XUI Style. In Nielsen, J. (Edt.) Coordinating User Interfaces for Consistency, Academic Press, Boston, MA, pp.57-73

Gould, J.D. and Lewis, C. (1985). Designing for Usability: Key Principles and what Designers Think. Communications of the ACM, 28, pp300-11.

Grabinger, R. S. (1996). Rich environments for active learning. In D. H. Jonassen (ed.), Handbook of Research for Educational Communications and Technology. New York:Macmillan Library Reference USA.

Grabinger, R. & Dunlap, J. C., (1995). Rich environments for active learning: A definition. Association for Learning Technology Journal, 2(3), 5-34.

Grabinger, R. S., Dunlap, J. C., & Duffield, J. A. (1997). Rich environments for active learning in action:problem-based learning. Association for Learning Technolgy Journal 5(2), 5-17.

GrandΥMaison, J. (1976). Pour Une PŽdagogie Sociale d'AutodŽveloppement en ƒducation. StankŽ, MontrŽal.

Gray, W.D., John, B.E. and Atwood, M.E. (1992). The Precis of Project Ernestine, or, an Overview of a Validation of GOMS. Proc. of ACM CHI Υ92 conf., Monterey, CA, 3-7 May, 1992, pp.307-312.

Greenbaum, T.L. (1988). The Handbook for Focus Group Research. D.C. Heath & Co., Lexington, MA.

Greenbaum, T.L. (1993). The Practical Handbook and Guide to Focus Group Research. Lexington Books, New York, NY.

Gros B., Spector J.M. (1994) "Evaluating automated instructional design systems: a complexproblem", Educational Technology, Vol.34, No.5, 37-46.

Guest, G. (1990) Hannah is writing a lot. Developing Pupil Autonomy in Learning with Microcomputers. Teachers Voices. 15.

Gunn, C. (1995). Usability and beyond: Evaluating Educational effectiveness of computer-based learning. In G. Gibbs (Edt), Improving Pupil Learning Through Assessment and Evaluation, Oxford Centre for Staff Development, 168-190


H

Hammond, K.R. and Adelman, L. (1976). Science, Values and Human Judgement. Science, Volume 194, 389-396

Hannafin, M. J., & Land, S. M. (1997).The foundations and assumptions of technology-enhanced student centres learning environments.Instructional Science 25, 167-202.

Haramis, G. (1997). Computer Science Appreciation. Anikoula Publ., Thessaloniki. (in Greek)

Harper, R., Lamming, M., and Newman, W. (1992). Locating Systems at Work: Implications for the Development of Active Badge Applications. Interacting with Computers, 4, 3, 343-363.

Harrison, J. (1992). From a talk at the Department of Trade and Industry, UK, 1992. In Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H., Benyon, D., Holland, S., Carey, T., Human-Computer Interaction, Addison-Wesley Publishing Company. pp.359.

Harman, W. (1972). La sociŽtŽ AmŽricaine en Changement:Ce qu'il en RŽsulte pour l' ƒcole. In Perspectives DiffŽrentes d'Avenir de l'Enseignement aux Etats-Unis et en Europe: MŽthodes, ProblŽmes et Incidences en MatiŽre de Politique. O.C.D.E. Paris.

Hayes, R. (2000). Exploring Discount Usability Methods to Assess the Suitability of Online Course Delivery Products. The Internet andHigher education 2 (2-3), 119-134.

Heck, W., Johnson, J. & Kansky, R. (1981) Guidelines for Evaluating Computerized Instructional Materials, National Council for Teachers of Mathematics, Reston,Virginia.

Heines J.M. (2000). Evaluating the effect of a course web site on student performance, Journal of Computing in Higher Education, 12 (1), 57-83.

Helander, M. (1998) (ed) Handbook of Human-Computer Interaction Amsterdam, North-Holland

Heller, R. (1991) Evaluating software: A review of the options. Computers and Education, 17 (4), 285-291.

Heller, R.S. and Martin, C.D. (1999). Multimedia Taxonomy for Design and Evaluation. Handbook of Multimedia Computing, B. Furht (ed.), CRC Press, 3- 16.

Henry, M. (1987). La Barbarie. Grasset, Paris.

Hess, R. D., and Azuma, M. (1991). Cultural support for schooling: Contrasts between Japan and the United States. Educational Researcher, 20 (9), 2-8.

Hewett, T.T. and Scott, S. (1987). The Use of Thinking-Out-Loud and Protocol Analysis in Development of a Process Model of Interactive Database Searching. Proc. of IFIP INTERACT '87 Second Intl. Conf on Human-Computer Interaction, Stuttgart, Germany, 1-4 September, 51-56.

Hill, J (1990) Children in Control: Attempts at fostering an autonomous attitude towards the computer work in the classroom. Developing Pupil Autonomy in Learning with Microcomputers.Teachers Voices. 2.

Hindus, D. and Schmandt, C. (1992). Ubiquitous Audio: Capturing Spontaneous Collaboration. In Proceedings of the ACM Conference on Computer-Supported Cooperative Work, CSCWΥ92, Toronto, Canada, October-November, 210-217.

Hix, D. and Hartson, H.R. (1993). DevelopingUser Interfaces: Ensuring Usability through Product and Process. New Yopk: John Wiley.
(1991). Holleran, P.A. A methodological note on pitfalls in usability testing. Behaviour & Information Technology. 10, 5 (Sep-Oct).

Holmberg, B. (1960). On the Methods of Teaching by Correspondence, Lund: Gleerup.

Holmberg, B., (1977). Distance Education. A Survey and Bibliography. Kogan Page, London.

Holmberg B. (1995). Theory and Practice of Distance Education, Routledge, New York.

Holtzblatt and Beyer (1993). Contextual Design: Integrating customer data into the design process. In Bridges between worlds, INTERCHI Υ93 Tutorial notes 6. (Ashlund, S., Mullet, K., Henderson, A., Hollnagel, E. and White, T. eds.) Reading, MA: Addison-Wesley.

Honebein, P. C., Duffy, T. M., and Fishman, B. J. (1993). Constructivism and the Design of Authentic Learning Environments: Context and Authentic Activities for Learning. In Duffy, T. M., Lowyck, J. and Jonassen, D. H. (eds.), Designing Environments for Constructive Learning, 87-108. Berlin: Springer-Verlag.

HOU - Hellenic Open University (1998). Open and Distance Learning. Institutions and Functions. Volume AΥ. Patras (in Greek)

HOU - Hellenic Open University (1999) Introduction to the Thematical Unit. Audio cassete A, HOU. (in Greek)

House E.R. (1991). Realism in research, Educational Researcher. Vol. 20, No.7, 2-22.

Hoyles, C. (1993). Microworlds/ schoolworlds: The transformation of an innovation. In C. Keitel and K. Ruthven (Eds), Learning from computers: Mathematics Educational Technology, Berlin: Springer-Verlag, 1 -7.

Hutchins, R.M. (1936). The Higher Learning in America. Yale University Press, New Haven.


Θ

Θεοφιλίδης, X. (1996). H συγγραφή επιστημονικής εργασίας. Eκδ Gutenberg, Aθήνα.


I

IEEE (1990). Standard Glossary of Software Engineering Terminology (IEEE STD 610.12-1990) http://standards.ieee.org/reading/ieee/std_public/description/se/610.12-1990_desc.html

Instone, K. (1997). Site Usability Evaluation. http://www.webreview.com/1997/10_10/strategists/10_10_97_1.shtml 10 Oct.1997

Instone, K. (2000). Usability Heuristics For The Web. http://www.webreview.com/1997/10_10/strategists/10_10_97_2.shtml

Isaacs, M. (1996). Guide to Good Practices for WWW Authors. A Report for the Advisory Group on Computer Graphics Support Initiative for Multimedia Applications. SIMA Report Series, ISSN 1356-5370. Glasgow University, Dept. of Computing Science, March.

ISO (1998) ISO 9241 - International Standarization Organization. Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTΥs).


J

James, M.G. (1991). PRODUSER:PROcess for Developing USER interfaces. In Taking Software Design Seriously (Karat, J ed.) London: Academic Press.

Jeffries, R.J., Miller, J.R., Wharton, C., and Uyeda, K.M. (1991). User Interface Evaluation in the Real World: A Comparison of four Techniques. Proc. of CHI Υ91, ACM, New York, 119-124

Johnson-Laird, P.N. (1988). The Computer and the Mind: An Introduction to Cognitive Science. Cambridge, Harvard University Press.

Joly, R. (1981). Notre DŽmocratie d' Ignorants Instruits. LemŽac, MontrŽal.

Jonassen, D.H. (1992). Designing Hypertext for Learning. In Scanlon, E., and O' Shea, T. (edts.) New Directions in Educational Technologies. Springer Verlag, Berlin New York, 123-130.

Jonassen, D. H. (1994). Thinking technology: Toward a constructivist design model. Educational Technology 34(3), 34-37.

Jonassen, D.H. and Grabinger, R.S. (1990). Problems and Issues in Designing Hypertext/Hypermedia for Learning. In Jonassen, D.H and Mandl, H. (Edts.) Designing Hypermedia for Learning. NATO ASI Series, vol 67. Springer Verlag, 3-25.

Jonassen, D., and Mandl, H. (1990) (eds.): Designing Hypermedia for Learning, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg

Jones, A., Scanlon, E., Tosunoglu, C., Morris, E., Ross, S., Butcher, P., & Greenberg J. (1999). Contexts for evaluating educational software, Interacting with Computers, 499-516.

Joyce, B., and Weil, M. (1972). Models of Teaching. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.


K

Kantner, L, and Rosenbaum, S. (1997). Usability Studies of WWW Sites: Heuristic Evaluation vs. Laboratory Testing. Proc of SIGDOC 97 conf., Snowbird, Utah, USA.

Karat, Claire-Marie. (1993). Cost-benefit and business case analysis of usability engineering. Bridges between worlds. INTERCHI '93, Tutorial Notes 23. Reading, MA: Addison-Wesley.

Karat, C., Campbell, R. & Fiegel, T. (1992) Comparison of Emperical Testing and Walkthrough Methods in User Interface Evaluation, 1992. Proceedings of ACM CHI Τ92. Monterey, CA, May 3-7, 397-404.

Karavelaki, M., Papapanagiotou, G., and Demetriadis, S. (2000). Perivallon: a multidisciplinary multimedia educational enviroment. Information & Communication Technologies in Education, proceedings of the 2nd Panhellenic Conference with international participation October 2000, Patras (in Greek).

Karis, D., and Zeigler, B.L. (1989). Evaluation of Mobile Telecommunication Systems. Proc. Human Factors Society 33rd Annual Meeting, 205-209.

Karlin, J.E. and Klemmer, E.T. (1989). An Interview. In Klemmer, E.T. (edit) Ergonomics: Harness the Power of Human Factors in Your Business. Ablex, Norwood, NJ, 197-201.

Karoulis, A. (2002) http://mlab.csd.auth.gr/karoulis

Kαρούλης Aθ., Kαρούλης Kων., Πομπόρτσης Aν. (2000). Παραδοσιακή Eκπαίδευση και Eκπαίδευση από Aπόσταση: Eφαρμογή, Συγκρίσεις και Προοπτικές, Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΣEΠΔEΘ "Πληροφορική & Eκπαίδευση", Θεσσαλονίκη, Nοέμβριος 2000.

Karoulis, A., Demetriades, S., Pombortsis, A. (2000) The Cognitive Graphical Jogthrough Π An Evaluation Method with Assessment Capabilities. Applied Informatics 2000 Conference Proceedings, February 2000, Innsbruck, Austria.

Karoulis, A., Demetriades, S., and Pombortsis, A. (2000b) Evaluation of multimedia educational interfaces for the junior highschool classes using two different methodologies: the "Perivallon" experience. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia (Under Submission)

Karoulis, A., and Pombortsis, A. (2000) Evaluating the Usability of Multimedia Educational Software for Use in the Classroom Using a «Combinatory Evaluation» Approach. Proc. of Eden 4th Open Classroom Conference, Barcelona, Spain, November 2000.

Kαρούλης, Aθ., Δημητριάδης, Στ., και Πομπόρτσης, Aν. (2001). Aξιολόγηση Πολυμεσικών Eκπαιδευτικών Διασυνδέσεων χρησιμοποιώντας μια Προσέγγιση «Συνδυαστικής Aξιολόγησης»: H Eμπειρία του «Περιβάλλοντος». Πρακτικά συνεδρίου Σύνδεση Δευτεροβάθμιας και Tριτοβάθμιας Eκπαίδευσης. 30/3-1/4/2001, Θεσσαλονίκη.

Karoulis, A., and Pombortsis, A. (2001a). Heuristicaly Evaluating Web-Sites with Novice and Expert Evaluators. Proceedings of 8th Panhellenic Conf. With International Participation On Informatics. 8-10 Nov. 2001, Nicosia, Cyprus

Kαρούλης, A. και Πομπόρτσης, A. (2001β). H Eυρετική Aξιολόγηση Διαδικτυακών Περιβαλλόντων Aνοικτής και εξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την AεξAE, 25-27 Mαΐου 2001, Eλληνικό Aνοικτό Πανεπιστήμιο, 2001

Karoulis, A., and Pombortsis, A. (2001b). Heuristic Evaluation of Web-based Open and Distance Learning Environments. International Journal of Educational Telecommunication (under submission).

Karoulis, A., and Pombortsis, A. (2001c). The Heuristic Evaluation of Web Sites Concerning the EvaluatorsΥ Expertise and the Appropriate Criteria List. Telematics and Informatics. Science Direct (under submission)

Karoulis, A., and Pombortsis, A. (2001d). Heuristic Evaluation of Web Sites: the EvaluatorsΥ Expertise and the Heuristic List. Web-Net 2001 Conference, AACE, Orlando, Florida, 23-27 Oct. 2001

Karoulis, A., and Pombortsis, A. (2001e). Heuristicaly Evaluating Distance Learning Web-based Environments. EDEN 10th Anniversary Conference, 10-13 June 2001, Stockholm

Karoulis, A., Demetriades, S., Pombortsis, A., Karoulis, K., and Polyxenidou, A. (2001a). The Application of the Expert-based Interface Evaluation Methods "Cognitive Graphical Walk- and Jogthrough". Proc. of the 1st Panhellenic Conf. With International Participation On HCI, 7-9 Dec. 2001, Patras, 212-216

Karoulis, A., Demetriades, S., and Pombortsis, A., (2001b). The Expert-based Interface Evaluation Methods "Cognitive Graphical Walk- and Jogthrough": Results from their Application in Practice. Special Issue of Educational Technology and Society: Evcaluation of Learning Technologies in Higher Education, July, 2002, ACM

Kαρούλης, A. (2001). Προβλήματα Σχεδιασμού και Aνάπτυξης Διαλογικών Interfaces για την Yποστήριξη Multimedia Πληροφοριακών Συστημάτων. Διδακτορική Διατριβή, Tμήμα Πληροφορικής AΠΘ.

Karoulis, A. (2001). Design and Development Issues of Interactive Interfaces to Support Multimedia Information Systems. PhD. Thesis, Dept. of Informatics, Aristotle University of Thesssaloniki.

Karoulis, A., Polyxenidou, A., and Pombortsis, A. (2002). On Expert-Based Evaluation of the Usability and the Learnability of Web-Based Open and Distance Learning Environments. Proc. of the 4th International Workshop on Computer Science and Information Technologies (CSIT), 18-20 Sept. 2002, University of Patras, Greece.

Kασσωτάκης, M. (1990) H αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών. εκδ. Γρηγόρη, Aθήνα, 1990.

Kατερέλος, I.Δ., (2001) H Άμεση Παρατήρηση, η Συνέντευξη και το Eρωτηματολόγιο. Στο Παπαστάμος Στ. Eισαγωγή στην Kοινωνική Ψυχολογία. AΥ τόμος. Eλληνικά Γράμματα, 401-475.

Kato, T. (1986) What «Question-Asking Protocols» can say about the User Interface. Intl. Journal of Man-Machine Studies, 25, 6 (December), 659-673.

Kearsley, G. (1987). Artificial Intelligence and Instruction. New York, Addison-Wesley.

Keegan, D. (1980). On defining distance education, Distance Education 1(1), 13-36

Keegan, D. (1996). Foundations of Distance Education. Eλληνική Έκδοση Oι Bασικές Aρχές της Aνοικτής και εξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης, εκδ. Mεταίχμιο, 2001.

Keller, J. M. (1983). Motivational Design of Instruction. In Reigeluth C. M. (edt.), Instructional Design Theories and Models: An Overview of Their Current Status. New York: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 383-434.

Keller, J. & Knopp, T. (1987). Instructional theories in action: lessons illustrating theories and models. Hillsdale,N.J.: Erlbaum Associates.

Kellogg, W.A. (1990). Qualitative Artifact Analysis. Proc. of IFIP INTERACT Υ90 Third Intl. Conf. on Human-Computer Interaction, Cambridge, UK, 27-31 August, 193-198

Kember, D. (1996). The intention to both memorise and understand: Another approach to learning? Higher Education, 31, 341―354.

Kember, D., and Gow, L. (1990). Cultural specificity of approaches to study. British Journal of Educational Psychology, 60, 356―363.

Kember, D., and Gow, L. (1991). A challenge to the anecdotal stereotype of the Asian student. Studies in Higher Education, 16 (2), 117―128.

Kennedy, S. (1989). Using Video in the BNR Usability Lab. ACM SIGCHI Bulletin, 21, 2 (October), 92-95.

Khalili, A. & Shashaani, L. (1994). The effectiveness of computer applications: a meta-analysis, Journal of Research on Computing in Education, 27(1), 48-61.

Kieras, D.E. (1988). Towards a Practical GOMS Model Methodology for User Interface Design. In M. Helander (Ed.), Handbook of Human-Computer Interaction. Amsterdam: Elsevier Science (North-Holland).

Kόκκος, A. (1999) Συζήτηση για τη Xρήση του H/Y ως Mέσου Διδασκαλίας. Στο Aνοικτή και εξ Aποστάσεως Eκπαίδευση. Tο Eκπαιδευτικό Yλικό και οι Nέες Tεχνολογίες. Tόμος ΓΥ. Eλληνικό Aνοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.

Komoski, P. K. (1987). Educational Microcomputer Software Evaluation. In J.Moonen and T. Plomp (eds.), Eurit86: Developments in Educational Software and Courseware, 399-404. Oxford: Pergamon Press.

Kordaki, M., and Avouris, N., (2000). Modeling in Design and Evaluation of Open Learning Environments, Computers & Education. (submited)

Kordaki, M., and Potari, D. (1998). A learning environment for the conservation of area and its measurement: a computer microworld. Computers and Education, 3 , 405-422.

Kordaki, M., Avouris, N., and Tselios, N. (2000). Tools and Methodologies for Evaluation of Open Learning Environments. Proc. of 2nd Panhellenic Conf. With International Participation «Information & Communication Technologies in Education», Patras, Oct 2000 (in Greek)

Koutoumanos, A., Papaspyrou, N., Retalis, S., Maurer, H., and Skordalakis, E. (1996). Towards a Novel Networked Learning Environment. In Proc. Of World Conf. of Web Society (Web Net Υ96), San Francisco.

Kozma, R.B. (1991) Learning with Media. Review of Educational Research, 61, 179-211.

Krathwohl, D., Bloom, B, and Masia, B. (1964). Taxonomy of Educational Objectives. Handbook II: Affective Domain. New York, McKay.

Krishnamurti. (1970). Se LibŽrer du Connu. Stock, Paris.

Kulik C, Chen-Lin C., and Kulik., J. A. (1991). Effectiveness of computer based instruction: An updated analysis, Computers and Human Behavior, 7(1), pp. 75-4.

Kulik, J. A., Kulik, C.C. & Schwab, B. (1986). Effectiveness of computer-based instruction in adult education, Journal of Educational Computing Research, 2(2), 235-252.


L

Lajoie, S.P., Eggan, G.M., Lesgold, A. (1988). Instructional Strategies for a Coached Practice Environment. Proc. of the 10th Annual Conf. Of the Cognitive Science Society. Lawrence Erlbaum Ass., New Jersey, 332-339.

Lamming, M. and Newman W. (1991). Activity-Based Information Retrieval Technology in Support of Personal Memory. EuroPARC Technical Report, EPC-91-103.1

Landauer, T. K. (1988). Research Methods in Human-Computer Interaction. In Helander, M. (Edt.) Handbook of Human-Computer Interaction. North-Holland, Amsterdam, The Nederlands.

Landbeck, R., & Mugler, F. (1994). Approaches to study and conceptionsof learning of students at the University of the South Pacific: A pilot study. Research and Development in Higher Education (HERDSA), 16, 285-289

Lao-Tseu. (1979). La Voie et sa Vertu. Seuil, Paris.

Lapassade, G. (1967). Groupes, Organisations et Institutions. Gauthier-Villars, Paris.

Lapointe, J. (1990). Une mŽtavision du Processus de la Technologie de lΥ Education. UniversitŽ Laval.

Larkin, J. (1983). The Role of Problem Representation in Physics. In Gentner, D. and Stevens, A. (Edts.) Mental Models. Lawrence Erlbaum, Hillsdale, New Jersey, 75-98.

Laudon, K., and Laudon, J. (2000). Management Information Systems. Prentice Hall International.

Laurillard, D. (1987). Computers and the Emancipation of Students: Giving Control to the Learner. Instructional Science, 16,3-18.

Laurillard, D. M (1992). Learning through collaborative computer simulations. British Journal of Educational Technology, (2)164-171.

Laurillard, D. M. (1993). Rethinking University Teaching: A framework for effective use of educational technology. Routledge: London.

Laurillard, D., Neal, L., Preece, J., Shneiderman, B., and Waern, Y. (1998). Distance Learning: Is It the End of Education as Most of Us Know It? Proceedings of ACM-CHI Υ98 Conference. 18-23 April 1998.

Lawler, R.,W., (1987). Learning Environments: Now, Then and Someday. In Lawler, R.W. and Yazdani, M (edts) Artificial Intelligence and Education. Ablex.

Lebel, M. (1966). LΥEducation et lΥ Humanisme. Editions Paulines, Sherbrooke.

Levi, M.D., and Conrad, F.G. (1996). A Heuristic Evaluation of a World Wide Web Prototype, Interactions Magazine, July/August, Vol.III.4, pp. 50-61. http://stats.bls.gov/orersrch/st/st960160.htm

Levin, J.R. (1989). A Transfer-appropriate-processing Perspective: Pictures in Prose. In Mandl, H. and Stevens, J.R. (Edts.) Knowledge Acquisition from Text and Pictures. Elsevier, North Holland, 83-100.

Lewis, C. (1982). Using the Thinking-Aloud Method in Cognitive Interface Design. IBM Research Report RC 9265, Yorktown Heights, NY

Lewis, C., Polson, P., Wharton, C. & Rieman, J. (1990). Testing a Walkthrough methodology for Theory-Based Design of Walk-Up-and-Use Interfaces. Proceedings of ACM CHI Τ90, Seattle, Washington. April 1-5, 235-242.

Lewis, C. and Rieman, J. (1994). Task-centered User Interface Design - A practical introduction, 1994. ftp.cs.colorado.edu/pub/cs/distribs/HCI-Design-Book .

Lindsay, P.H., and Norman, D. (1972). Human Information Processing: An Introduction to Psychology. New York, Academic Press.

Lionarakis, A. (1999) Distance, but not distant education, the first steps into the 21st century: the Greek case. In Distance Learning at the dawn of the third millennium. CNED (Centre National d' Ensignement a Distance). Poitiers.

Lobrot, M. (1972). La PŽdagogie Institutionnelle. Gauthier-Villars, Paris.

Lockard, J., Abrams, P., and Many, W. (1990). Microcomputers for Educators. Glenview, Il, Scott, Foresman/Little Brown.

Lourau, R. (1970). L' Analyse Institutionnelle. Editions de Minuit, Paris, 1970.

Lowe, David. (1999). Web Site Evaluation. WebNet Journal, vol.1, No.4, Oct-Dec, 1999.

Lynch, P.J. (2000). Yale WWW Style Manual. Yale Centre for Advanced Instructional Media, 2000. http://info.med.yale.edu/caim/manual/contents.html


M

MacCauley, L., Fowlet, C., Kirby, M. and Hutt, A. (1990) USTM: A new approach to requirements specification. Interacting with computers, vol. 2(1), 1990

MacCauley, L. (1995) Human-Computer Interaction for Software Designers. International Thomson Publishing, London, 1995.

McDougall, A. & Squires, D.(1986). Student Control in Computer Based Learning Environments. In Salvas,A. D. & Dowling, C. (eds.), Computers and Education: On the Crest of a Wave, Proceedings of the Fourth Australian Computer Education Conference, 269-272.Melbourne: Computer Education Group of Victoria.

MacDougall, A & Squires, D.(1995). A critical examination of the checklist approach in software selection. Journal of Educational Computing Research. 12(3),263-274.

Mack, R.L., and Burdett, J.M. (1992) When Novices Elicit Knowledge: Question-Asking in Designing, Evaluating and Learning to Use Software. In Hoffman, R. (Edt.) The Psychology of Expertise: Cognitive Research and Empirical AI. Springer Verlag, New York, NY, 1992, pp. 245-268.

Mackay, W. (1991). Ethical Issues in the Use of Video: Is it Time to Establish Guidelines? SIGCHI Discussion Forum. In Proceedings of the ACM Conference on Human Factors in Computing Systems, CHIΥ91 New Orleans, Louisiana, April-May, 403-405.

MacQuaid, H., and Bishop, D. (2001) An Integrated Method for Evaluating Interfaces. Proc of Usability ProfessionalsΥ Associations Conference.

Macromedia, Inc. (1992) Action! User Guide. San Francisco, CA.

Mager, R. (1962) Preparing Instructional Objectives. Belmont, Cal., Fearon.

Maier N.R.F. (1931). Reasoning in Humans: II. The Solution of a Problem and its Appearance in Consciousness. Journal of Comparative Psychology, 12 (1931), 181-194.

Makrakis, V. (1999) Evaluation of Open and Distance Learning Environments. In. Open and Distance Learning. Institutions and Functions. Volume AΥ. Hellenic Open University Patras, 1998 (in Greek)

Mακράκης, B. (1999) Aξιολόγηση Συστημάτων Aνοικτής και εξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης. Στο Aνοικτή και εξ Aποστάσεως Eκπαίδευση, Tόμος A', Eλληνικό Aνοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα. 245-301

Makrakis, V., Retalis, S., Koutoumanos, A., and Skordalakis, E. (1998) Evaluating the Effectiveness of a Web-Based Open and Distance Learning System: A Case Study. Journal of Universal Computing Science.

Manicopoulos, C. (1998) DistancLearning Using the Internet. (σημειώσεις εισήγησης). EAΠ, Πάτρα, 7 Iουλίου 1998

Mantei, M.M, and Teorey, T.J. (1988) Cost-benefit Analysis for Incorporating Human Factors in the Software Lifecycle. Communications of the ACM. 31, 4 (April), pp. 428-439.

Mantei, M., Becker, R., Sellen., Buxton, W., Milligan, T., and Wellman, B. (1991). Experiences in the Use of a Media Space. In Proceedings of the ACM Conference on Human Factors in Computing Systems, CHIΥ91 New Orleans, Louisiana, April-May, 203-208.

Marchionini, G. (1990) Evaluating Hypermedia-Based Learning. In Jonassen, D.H and Mandl, H. (Edts.) Designing Hypermedia for Learning. NATO ASI Series, vol 67. Springer Verlag, 1990. pp.355-376.

Marriott, S. (1981) A Backstairs to a Degree. Demands for an Open University in Late Victorian England. University of Leeds, Department of Adult Educatio and Extramural Studies, 1981.

Marshall, C., Nelson, C., and Gardiner, M.M. (1987) Design Guidelines. In Gardiner, M.M. and Christie, B. (Edts.) Applying Cognitive Psychology to User Interface Design. John Wiley & Sons, Chichester, U.K., 1987. pp. 275-278

Marton, F. (1981). Phenomenography Π describing conceptions of the world around us. Instructional Science, 10, 177-200.

Marton, F. (1988). Phenomenography: Exploring Different Conceptions of Reality. In D.M. Fetterman (Edt). Qualitative Approaches to Evaluation in Education: The Silent Scientific Revolution, New York: Praeger, 176-205.

Marton, F., and SŠljš, R. (1976). On qualitative differences in learning. I. Outcome and process. British Journal of of Educational Psychology, 46, 1976, pp.277-300.

Marton, F., DallΥAlba, G., & Beaty, E. (1993). Conceptions of learning. International Journal of Educational Research, 19, pp. 277-300.

Marton, F., Watkins, D., & Tang, C. (1997). Discontinuities and continuitiesin the experience of learning: An interview study of high-scool students in Hong-Kong. Learning and Instruction, 6, pp. 21-48.

Maslow, A. (1970). The Psychology of Science. H. Regnery, Chicago.

Mason, R. (1995) Using Communications Media in Open and Flexible Learning. Kogan Page, London.

Maulsby, D., Greenberg, S., and Mander, R. (1993). Prototyping an Inteligent Agent Through Wizard of Oz. Proc. of ACM InterCHI Υ93 conf, Amsterdam, The Netherlands, 24-29 April, 277-284

Mayes, T., (1996). Why learning is not just another kind of work, Proc. on Usability and Educational Software design, BCS HCI, London, December

Mayhew, D.J. (1992). Principles and Guidelines in User Interface Design. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.

Milheim, W.D. & Martin B.L. (1991). Theoretical bases for the use of learner control: three different perspectives, Journal of Computer-Based Instruction, 18(3), 99-105.

Miller, G.A. (1956). The Magical Number seven plus or minus two: some limits on our capacity to process information. Psychological Review, vol. 63, 2, 81-97.

Miller, R. B. (1968). Response Time in Man-Computer Conversational Transactions. Proc. of AFIPS Spring Joint Computer Conference, vol 33, 267-277

Minsky, M. (1968) (Edt.) Semantic Information Processing. Cambridge, MIT Press.

Molich, R. and Nielsen, J. (1990). Improving a Human-Computer dialogue: What designers know about traditional interface design. Communications of the ACM, 33, 3, March, 338-348.

Monk, A., Wright, P., Haber, J. and Davenport, L. (1993). Improving your Human-Computer Interface: A practical technique. New York, Prentice-Hall

Moore, M. (1973). Towards a theory of independent learning and teaching, Journal of Higher Education 44, 666-78

Moore, M. (1995). American distance education: a short literature review. In F. Lockwood (edts.) Open and Distance Learning Today, London: Routledge

Mugler, Fr., & Landbeck, R. (2000). Learning, memorisation and understanding among distance learners in the South Pacific, Learning and Instruction, Vol.10, Nr.2, Pergamon Press, 179-201

Muller, M.J., Matheson, L., Page, C., and Gallup, R. (1998). Participatory Heuristic Evaluation. Interactions, vol.5 (Sep-Oct. 98).

Murray, J. H. (1997) Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace. The Free Press: New York.

Myers, B. A. (1992). Demonstrational Interfaces: A Step beyond Direct Manipulation. IEEE Computer, 25, 8 (August 1992) 61-73.

Myers, B. A. (1998). A Brief History of Human-Computer Interaction Technology. ACM Interactions. vol.5, no.2, March, 44-54.

Myers, B.A. and Rosson, M.B. (1992). Survey on User Interface Programming. Proc. of ACM CHI Υ92 conf. Monterey, CA, 3-7 May, 195-202.


N

NASA (1996). CTA Inc., User-Interface Guidelines, NASA/Goddard Space Flight Center, Data Systems Technology Division/Code 520, Greenbelt, Maryland, January 1996.

NCDPI - North Carolina Department of Public Instruction (2000). Criteria for Evaluating CD-ROM. http://www.sret.sreb.org/criteria

Neal, Lisa. (1997). Using Multiple Technologies for Distance Learning. Proceedings of ACM-HCI '97 Conference. 24-29 August 1997, San Francisco, Ca., USA.

Neal, Lisa. (1998). Distance Learning. Proceedings of ACM-CHI Υ98 Conference. 18-23 April 1998.

Neal, L., Ramsay, J., and Preece, J. (1997). Distance Learning: A CHI 97 Special Interest Group. SIGCHI Bulletin, October 1997, vol 29, No 4. http://www.acm.org/sigchi/bulletin/1997.4/ramsay.html

Neill, A.S. (1960). Summerhill, a Radical Approach to Child Rearing. Hart Publ, Co., New York.

Neill, A.S. (1966) Freedom, not Licenced!

Netskills (2000): Internet Detective. http://www.netskills.ac.uk/TonicNG/content/detective/2000

Neisser, U. (1967). Cognitive Psychology. New York, Appleton-Century-Crofts.

Nielsen, J. (1989). Usability engineering at a discount. In Salvendy, G and Smith, M.J. (eds) Designing and using Human-Computer Interfaces and Knowledge Based Systems pp.394-401, Amsterdam, Elsevier.

Nielsen, J. (1990). Big Paybacks from «discount» usability engineering. IEEE Software. 7, 3 (May), 107-108.

Nielsen, J. (1990b). Paper versus Computer Implementations as Mockup Scenarios for Heuristic Evaluation. Proc. of IFIP INTERACT Υ90 Third Intl. Conf on Human-Computer Interaction, Cambridge, UK, 27-31 August, 315-320.

Nielsen, J. (1990c). Evaluating Hypertext Usability. In Jonassen, D., Mandl, H. (eds.): Designing Hypermedia for Learning, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 147-168.

Nielsen, J. (1992) Finding Usability Problems through Heuristic Evaluation. Proceedings of ACM CHI Τ92. Monterey, CA, May 3-7.

Nielsen, J. (1992a). Evaluating the Thinking Aloud Technique for Use by Computer Scientists. In Hartson, H.R. and Hix, D. (Edts.) Advances in Human-Computer Interaction, vol. 3 Ablex, Norwood, New Jersey, 69-82.

Nielsen, J. (1993a). Usability evaluation and inspection methods. In Bridges between worlds, INTERCHI Υ93 Tutorial notes 22. (Ashlund, S.,Mullet, K., Henderson, A., Hollnagel, E. and White, T. eds.) Reading, MA: Addison-Wesley.

Nielsen, J. (1993b) Usability Engineering. Academic Press, San Diego.

Nielsen, J. (1994a). Enhancing the Explanatory Power of Usability Heuristics. Proc. ACM CHI'94 Conf. (Boston, MA, April 24-28), 152-158.

Nielsen, J. (1994b). Heuristic evaluation. In Nielsen, J., and Mack, R.L. (Eds.), Usability Inspection Methods, John Wiley & Sons, New York, NY.

Nielsen, J. (1994c). Guerilla HCI: Using Discount Usability Engineering to Penetrate the Intimidation Barrier. In Bias, R.G. and Mayhew, D.J (Edts.) Cost-Justifying Usability. Academic Press, Boston, MA.

Nielsen, J. (1995) Technology Transfer of Heuristic Evaluation and Usability Inspection. IFIP INTERACT'95 International Conf. on Human-Computer Interaction. Lillehammer, Norway, June 27. http://www.useit.com/papers/heuristic/learning_inspection.html

Nielsen, J. (1999) User Interface Directions for the Web. Communications of the ACM, vol. 42, Nr.1, pp65-72, January 1999.

Nielsen, J. (2000a) Designing Web Usability: The Practice of Simplicity. New Riders, Indianapolis.

Nielsen, J. (2000b). http://www.useit.com

Nielsen, J. (2000c). Severity Ratings for Usability Problems. Severity Ratings in Heuristic Evaluation. http://www.useit.com

Nielsen, J., and Landauer, T.K. (1993). A Mathematical Model of the Finding of Usability Problems. Proc. of ACM INTERCHI '93 conf, Amsterdam, The Netherlands, 24-29 April, 206-213

Nielsen, J. and Mack, R.L. (edts.) (1994). Usability Inspection Methods. John Wiley & Sons.

Nielsen, J., and Molich, R. (1990). Heuristic Evaluation of User Interfaces, Proc. of Computer-Human Interaction Conference (CHI), Seattle, WA, 1-5 April, 249-256.

Nielsen, J. and Norman, D. (2000). Web-site Usability: Get the Right Answers From Testing http://www.useit.com 14/2/2000.

Nielsen, J., and Phillips, V.L. (1993). Estimating the Relative Usability of Two Interfaces: Heuristic, Formal, and Empirical MethodsCompared. Proc. of ACM INTERCHI '93 conf. Amsterdam, The Netherlands, 24-29 April 1993, 214-221.

Nisbett, R. E. and Wilson, T.D. (1977). Telling more than we can know: Verbal reports on mental process. Psychological review, 84 (1977), 231-259.

Norman, D.A. (1986). Cognitive engineering. In User Centered System Design (Norman, D. & Draper, S. eds) Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Norman, D.A. (1988). The Psychology of Everyday Things. New York: Basic Books.

Norman, D. (2000). Web-site Usability: Walk-Through: A Usability Experiment. http://www.informationweek.com/shared/infoweek/773 14Feb2000

Norman, Kent. (2000). Human-Computer Interface Design. Encyclopedia of Psychology, Dec. 2000. http://www.lap.umd.edu/LAPFolder/papers/LAP1998TR02/LAP1998TR02.html

Northedge, A. (1994). The Good Study Guide. The Open University Press.

Nussbaum, B. and Neff, R. (1991). I Can't Work This Thing. Business Week. 29 April 1991, 58-66.


O

O' Donell, P.J., Scobie, G., and Baxter, I. (1991). The use of Focus Groups as an Evaluation Technique in HCI. In Diaper, D. and Hammond, N. (Edts.) People and Computers VI, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 211-224.

O' Malley, C.E., Draper, S.W., and Riley, M.S. (1984). Constructive Interaction: A Method for Studying Human-Computer-Human Interaction. Proc. of IFIP INTERACT '84 First Intl. Conf. on Human-Computer Interaction, London, UK, 4-7 September, 269-274.

Office of Technology Assessment (1988). Power On! New Tools for Teaching and Learning. Washington, DC:US. Government Printing Office.

Olson, J.R, and Olson, G.M. (1990). The Growth of Cognitive Modeling in Human-Computer Interaction since GOMS. Human-Computer Interaction, 5, 221-265.

Orstein, R., and Ehrlich, P. (1990). New World, New Mind. Simon and Schuster, New York.

OU - The Open University (2000). Evaluation Methods and Procedures for Studying Learners' Use of Media, Institute of Educational Technology, The Open University, Milton Keynes, April 2000, http://iet.open.ac.uk/PLUM/evaluation/contents.html


P - Π

PagŽs, M. (1965). L' Orientation non Directive en PsychothŽrapie et en Psychologie Sociale. Dunod, Paris.

Παπαναστασίου, K. (1990). Mεθοδολογία Eκπαιδευτικής Έρευνας. Παιδαγωγικό Iνστιτούτο Kύπρου, Λευκωσία.

Papaspyrou, N., Koutoumanos, A., Maurer, H., and Skordalakis, E. (1996). An Experiment in ODL using New Technologies. In Proc. Of World Conf. of Web Society (Web Net '96), San Francisco.

Papert, S., (1980). Mindstorm: Children, Computers and Powerful Ideas. New York, Basic Books.

Papert, S. (1980b). Computer-based microworlds as incubators for powerful ideas. In Taylor, R. P. (ed.) The Computer in the School: Tutor, Tool, Tutee. New York: Teachers College Press.

Papert, S. (1993). The Children's Machine: Rethinking School in the Age of the Computer. New York: Basic Books Inc.

Paquette, C. (1976). Vers une Pratique de la PŽdagogie Ouverte. Laval, Editions NHP.

Parker, D.B., Swope, S., and Baker, B.N. (1990). Ethical Conflicts in Information and Computer Science, Technology, and Business. QED, Information Sciences Inc. Wellesley, MA.

Pask, G. (1976) Conversational techniques in the study and practice of education. British Journal of Educational Psychology, 46, 12-25.

Pea, R. (1993). Practices of Distributed Intelligence and Designs for Education. In G. Salomon (ed.), Distributed Cognitions: Psychological and Educational Considerations, (pp. 47-87). Cambridge: Cambridge University Press.

Peters, 0. (1965). Der Fernunterricht, Basel: Weinheim.

Peters, 0. (1971). Theoretical aspects of correspondence instruction, in 0. Mackenzie and E. Christensen (edts.) The Changing World of Correspondence Study, University Park: Pennsylvania State University.

Peters, 0. (1973). Die didaktische Struktur des Fernunterrichts. Untersuchungen zu einer industrialisierten Form des Lehrens and Lernens, Weinheim: Beltz.

Peters, 0. (1991). Towards a better understanding of distance education: analysing designations and catchwords, In B. Holmberg and G. Ortner (edts.) Research into Distance Education, Frankfurt: Lang.

Piaget, J. (1952). The Origins of Intelligence in Children. New York: International University Press.

Piaget, J. (1967). La Psychologie de lΥIntelligence. Armand Colin, Paris.

Piaget, J. (1975). Adaption Vitale et Psychologie de lΥ Intelligence. SŽlection Organiques et PhŽnocopie. Hermann, Paris.

Πολίτης, Π. (1994) Yπερκείμενα, Yπερμέσα και Πολυμέσα. Eκδόσεις Nέων Tεχνολογιών, Aθήνα.

Polson, P.G., and Lewis, C. (1990) Theory-Based Design for Easily Learned Interfaces. Human-Computer Interaction, Volume 5, 191-220

Polson, P.G., Lewis, C., Rieman, J. and Warton, C. (1992) Cognitive Walkthroughs: a Method for Theory-based Evaluation of User Interfaces.International Journal of Man-Machine Studies, 36, 741-773.

Πομπόρτσης, A. (1997) Eισαγωγή στις Nέες Tεχνολογίες Eπικοινωνιών. Tζιόλας, Θεσσαλονίκη.

Pombortsis, A., Demetriadis, S., & Karoulis, A. (1998) A Framework for the Design, Development and Evaluation of Multimedia Based Learning Environments, Proc. of Classification in the Information Age - 22nd Annual Conference, Dresden, Germany.

Poncelet, G.M., and Proctor, L.F. (1993) Design and Development Factors in the Production of Hypermedia-based Courseware. Canadian Journal of Educational Communication, 22.2, 91-111

Pontalis, J-B. (1985) La Culture DŽfaite, Le Temps de la RŽflexion. Gallimard, 6, 31.

Potosnak, K. (1990) Big paybacks from "discount" usability engineering. IEEE Software, 107-9.

Pratte, R. (1971) Contemporary Theories of Education. Intex Educationals Publishers, Scranton, Pen

Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H., Benyon, D., Holland, S., Carey, T., (1994) Human-Computer Interaction, Addison-Wesley Publishing Company.

PrŽgent, R. (1992) La prŽparation d' un cours. MontrŽal, Editions de l' Ecole Polytechnique de MontrŽal, 2e Ždition.

Pressley, M., McDaniel, M.A., Turnure, J.E., Wood, E., and Ahmad, M. (1987) Generation and Precision of Elaboration: Effects on International and Incidental Learning. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition. 13(2), 291-300.

Privacy Protection Study Commission. (1991). Excerpts from Personal Privacy in an Information Society. In C. Dunlop & R. Kling (Eds.) Computerization and Controversy: Value Conflicts and Social Choices. Academic Press Inc., 453-468.


Q

R

Race, Phil. (1993) The Open Learning Handbook. Kogan Page, London. Eλληνική έκδοση Tο Eγχειρίδιο της Aνοικτής Eκπαίδευσης. Mεταίχμιο, 1999.

Rada, R. and Murphy, C. (1992) Searching Versus Browsing in Hypertext. Hypermedia 4(1), 1-31.

Ramsay, J., Barabesi, A., & Preece, J. (1996) Informal communication is about sharing objects in media. Interacting with Computers, 6(3) 277-283.

Ramsden, P. (1992) Learning to Teach in Higher Education. London, Routledge.

Rappaport, A.S. and Halevi, S. (1991) The Computerless Computer Company. Harvard Business Review, 69, 4 (July-August) 257-266.

Rappin, N., Guzdial, M., Realff, M. and Ludovice, P. (1997). Balancing Usability and Learning in an Interface. Proc. of CHI 97, 22-27 March, Atlanta, USA, 479-486.

Ratuva, S. (1996) Pedagogy from a distance: a sociological critique of extension education. In Negotiating the distance, a collections of experiences in teaching extension courses at the University of the South Pacific pp.31-38. Suva, Fiji: University Extension, The University of the South Pacific.

Reeves, T.C. (1993) Evaluating Technology-Based Learning. In Piskurich, G.M. (Edt.) The ASTD Handbook of Instructional Technology. McGraw-Hill, New York,15.1-15.32.

Reeves, T. C. (1994). Evaluating what really matters in computer-based education. In M. Wild & D. Kirkpatrick (Eds.), Computer Education: New Perspectives, 219-246. Perth, Australia: Edith Cowan University Press.

Reigeluth, C.M. (1983) Instructional Design: What is it and Why is it? In Reigeluth, C.M. (Edt.) Instructional Design Theories and Models:An Overview of their Current Status. Lawrence Erlbaum, Hillsdale, New Jersey, 335-381.

Reiser, R.A. and Kegelmann, H.W. (1994) Evaluating Instructional Software: A Review and Critique of Current Methods. Educational Technology Research and Development, 42(3), 63-69.

Rieber, L. P. (1992). Computer-based microworlds: A bridge between constructivism and direct instruction. Educational Technology Research and Development, 40(1), 93-106.

Rieman, J., Frazke, M., and Redmiles, D. (1995) Usability Evaluation with the Cognitive Walkthrough. Proc. of CHI-95 conf, May 7-11, 387-388

Robert, J.M. (1989) Learning a Computer System by Unassisted Exploration. An Example: the Macintosh. In Flix, F. Streitz, N.A., Waern, Y. and Wandke, H (edts) MACINTER II - Man-Computer Interaction Research. Elsevier, Amsterdam.

Rogers, Alan. Teaching Adults, (1999) The Open University Press, 1996. Eλληνική Έκδοση H Eκπαίδευση Eνηλίκων, εκδ. Mεταίχμιο.

Rogers, C. (1969) Freedom to Learn.

Romiszowski, A. (1986) Developing Auto-Instructional Materials. London, Kogan Page.

Romiszowski, A. (1990) The Hypertext/Hypermedia Solution Π But What Exactly is the Problem? In Jonassen, D.H and Mandl, H. (Edts.) Designing Hypermedia for Learning. NATO ASI Series, vol 67. Springer Verlag, 321-354.

Root, R. (1988). Design of a Multi-Media Vehicle for Social Browsing. In Proceedings of the ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work, CSCWΥ88, Portland Oregon, September 26-29, 25-38.

Root, R.W. and Draper, S. (1983). Questionnaires as a software evaluation tool. Proc. ACM CHI'83 Conf. Boston, MA.

Ross, S. and Morisson, G. (1989). In Search of a Happy Medium in Instructional Technology Research: Issues Concerning External Validity, Media Replications, and Learners Control. Educational Technology Research and Development. 37(1), 19-33.

Roth, W., & Chair, L. (1997). Phenomenology, Cognition and the design of Interactive Learning Environments. Proceedings of ED-MEDIA & ED-TELECOM 97, Calgary, Canada. AACE, Charlottesville, VA., 1101-1107.

Rouet, J.F. (1992). Cognitive Processing of Hyperdocuments: When Does Non-linearity Help? In Lucarella, J., Nanard, J., Nanard, M. an Paolini, P. (Edts.) Proceedings of the 4th ACM Conference on Hypertext. Academic Press, New York, 131-140.

Rousanoglou, N. (2000) Rapid Changes in the Labour Field. "Kathimerini" newspaper, 1/4/2000. (in Greek)

Rowley, J. E. (1993) Selection and evaluation of software, Aslib Proceedings, 45:3, pp. 77-81.

Rowley, D. & Rhoades, D. (1992). The Cognitive Jogthrough: A Fast-Paced User Interface Evaluation Procedure. Proceedings of ACM CHI Τ92, Monterey, California, May 3-7, 389-395.

Rowntree, D. (1994). Exploring Open and Distance Learning, Kogan Page, London.

Russel, T. A. (1993). Medium Revisited: Televised Distance Education. In Davies, G., and Samways, B. (edts.) Teleteaching. Proc. of the IFIP Third Teleteaching Conf., Trondheim, Norway, Amsterdam.


S

Saba E., Shearer, R. (1994). Verifying theoretical concepts in a dynamic model of distance education, American Journal of Distance Education, Vol. 8, No. 1, 3659.

SŠljš, R. (1979). Learning in the learner's experience. 1. Some common-sense conceptions. In Report No 76. Department of Education, Gothenburg: University of Gšteborg.

Salomon, G. (1991). Transcending the Quantitative/Qualitative Debate: The Analytic and Systemic Approaches to Educational Research. Educational Research. 20, 10-18.

Salomon, G. (1996). (ed.) Distributed Cognitions: Psychological and Educational Considerations. Cambrigde University Press, Cambridge.

Sassone, P.G. (1987). Cost-benefit Methodology for Office Systems. ACM Trans. Office Information Systems, 5, 3, (July), 273-289.

Savage, P. (1996). User Interface Evaluation in an Iterative Design Process: A Comparison of Three Techniques. Proc of ACM CHI '96 conf, 13-18 April, 307-308.

Savery, J. R., & Duffy, T. M. (1995). Problem based learning: An instructional model and its constructivist framework. Educational Technology, 35(5), 31-38.

Scardamalia, M., Bereiter, C., McLean, R., Swallow, J., & Woodruff, E. (1989). Computer supported intentional learning environments. Journal of Educational Computing Research, 5, 51-68.

Schank, R., & Cleary, C. (1996). Engines for Education. Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ.

Schlecter, T.M. & Kolosh, K.P. (1992). Computer-based simulation systems and role playing: an effective combination for fostering conditional growth, Journal of Computer Based Instruction, 19(4), 110-114.

Schmalhofer, F., and KŸhn, O. (1988). Acquiring Computer Skills by Exploration versus Demonstration. Proc. of the 10th Annual Conf. of the Cognitive Science Society. Lawrence Erlbaum Ass., New Jersey, 724-730.

Schwier, R. (1994). Contemporary and Emerging Interactive Technologies for Distance Education. In Willis, B (ed.) Distance Education Strategies and Tools, Educational Technology Publications, Englewood Cliffs, N.J.

Scriven, M. (1976). The methodology of evaluation. In Perspectives of Curriculum Evaluation, Tyler, R. (edt.), Rand McNally, Chicago.

Sewart, D. (1978). Continuity of Concern for Students in a System of Learning at a Distance, Hagen: Fernuniversitlit (ZIFF).

Sewart, D. (1981). Distance education - a contradiction in terms, Teaching at a Distance 19, pp. 8-18.

Sewart, D. (1987). Staff development needs in distance education and campus-based education: are they so different? In P. Smith, M. Kelly (edts.) Distance Education and the Mainstream, London: Croom Helm. pp. 175-200.

Shackel, B. (1990). Human Factors and Usability. In Human-Computer Interaction: Selected Readings (Preece, J and Keller, L., eds) Hemel Hempstead: Prentice-Hall.

Shneiderman, Ben. (1998). Designing the User Interface, 3rd ed., Addison-Wesley Publishing Company.

Skinner, B.F. (1963). Reflections on a Decade of Teaching Machines. In Glaser, R. (ed.) Teaching Machines and Programmed Learning II. Data and Directions. National Education Assosiation, Washington.

Skinner, B.F. (1968). The Technology of Teaching. Des Moines, Iowa, Meredith.

Slawson, B. (1993). HyperGLOB: Introducing Graphic Designers to Interactive Multimedia. Journal of Hypermedia and Multimedia Studies. 3(2), 12-17.

Sloane, A. (1997). Learning with the web: Experience of Using the World Wide Web in a Learning Environment. Computers and Education, Vol. 28 (4) 207-212.

Smith, K.C. (1979). External Studies at New England: A Silver Jubilee Review, Armidale: UNE.

Smith, S and Mosier, J. (1986). Design Guidelines for Designing User Interface Software. The MITRE Corp. ftp://ftp.cis.ohio-state.edu/pub/hci/Guidelines

Solomon, C. (1987). Computer Environments for Children. Cambridge, The MIT Press.

Σολομωνίδου, X. (2001). Σύγχρονη Eκπαιδευτική Tεχνολογία. Εκδ. «Kώδικας», Θεσσαλονίκη

Soloway, E., Jackson, S. L., Klein, J., Quintana, C., Reed, J., Spitulnik, J., Stratford, S. J., Studer, S.,Eng, J. & Scala, N. (1996) Learning theory in practice: case studies in learner-centred design. In Mack, R., Marks, L. and Collins, D. CHI'96 Proceedings, ACM, 189-196.

Sommerville, I. (1992) Software Engineering, 4th ed. Wokingham, England: Addison-Wesley.

Spencer, D.C. (1980). Thinking about Open Learning Systems. Council for Educational Technology. Working Paper 19. Dorset.

Spiro, R.J. and Jehng, J. (1990). Cognitive Flexibility and Hypertext: Theory and Technology for the Nonlinear and Multidimensional Traversal of Complex Subject Matter. In Nix, D. and Spiro, R. (Edts.) Cognition, Education, Multimedia. Hillsdale, Erlbaum, New Jersey.

Spoole, J., and Schršder, W. (2001). Testing Web Sites: Five Users Is Nowhere Near Enough. Proc. of ACM - CHI 2001

Squires, D. (1996). Can multimedia support constructivist learning? Teaching Review, 4(2),10-17.

Squires, D. & McDougall, A. (1994) Choosing and Using Educational Software: A Teachers' Guide. London: Falmer Press.

Squires, D. and McDougall, A. (1996). Software evaluation: a situated approach. Journal of Computer Assisted Learning, 12, 146-161.

Squires, D. and Preece, J. (1996) Usability and Learning: Evaluating the Potential of Educational Software. Computers and Education, vol. 27, No 1 15-22.

Squires, D. and Preece, J. (1999) Predicting Quality in Educational Software: Evaluating for Learning, Usability, and the Synergy Between Them. Interacting with Computers, The Interdisciplinary Journal of Human-Computer Interaction, 11, 5, 467-483.

Staub, D.W. and Wetherbe, J.C. (1989). Information Technologies for the 1990s. An Organizational Impact Perspective. Communications of the ACM. 32(11), 1328-1339

Stewart,T. (1990). SIOIS Π Standard Interfaces or Interfaces Standards. Proc. IFIP INTERACT Υ90 Third Intl. Conf. On Human-Computer Interaction, Cambridge, UK, 27-31 August 1990, pp xxix-xxxiv

Stolovich, H., and La Roque, G. (1983). Introduction a la Technologie de lΥInstruction. St-Jean, Editions PrŽfontaine, QuŽbec.

Stults, R. (1988). The Experimental Use of Video to Support Design Activities. Xerox PARC Technical Report SSL-89-19, Palo Alto, California.

Suppes, P. (1988). The Future of Intelligent Tutoring Systems: Problems and Potential. ITS-88 Conference Proc., MontrŽal.


T

Teurisson, A. (1988) Les Gestes de la RŽussite en MathŽmatiques a l' ƒlŽmentaire. Montreal, Editions Agence d' ARC.

Tερζής, Γιώργος. (2000). Oυραγός στις εξελίξεις η Oικονομία μας. H Kαθημερινή. 9 Aπρ. 2000

Tergan, S. (1997). Misleading Theoretical Assumptions in Hypertext/Hypermedia Research. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 6(3/4), 257-283.

Tergan, S. (1998). Checklists for the Evaluation of Educational Software: Critical Review and Prospects. Innovations in Education and Training International, 35(1), February 1998, 9-20.

Thelen, H.A. (1960). Education and the Human Quest. Harper and Row, New York.

Thuring, M., Mannemann, J., & Haake, J. (1995). Hypermedia and cognition: Designing for comprehension. Communications of the ACM, 38(8), 57-66.

Tickton, S. (1971). To Improve Learning. Bowker, New York.

Titmus, C. (1981). Strategies for Adult Education - Practices in Western Europe. The Open University Press Series in Adult and Continuing Education.

Tobin, K., & Dawson, G. (1992).Constraints to curriculum reform: Teachers and the myths of schooling. Educational Technolgy Research and Development, 40(1), 81-92.

Toffler, A. (1974). Learning for Tommorow. Vintage Books, New York.

Togniazzini, B. (1989) Achieving Consistency for the Macintosh. In Nielsen, J. (Edt.) Coordinating User Interfaces for Consistency, Academic Press, Boston, MA, 57-73.

Togniazzini, B. (1990) User Testing on the Cheap. Apple Direct, 2, 6 (March), 21-27.

Togniazzini, B. (2000). Ask Tog: First Principles. http://www.asktog.com/basics/firstPrinciples.html , 8 Nov 2000

Tolhurst, D. (1992) A Checklist for Evaluating Content-Based Hypertext Computer Software, Educational Technology, 32(3), 17-21.

Trochim, W. (1996). Evaluating Websites. Cornell University, Ithaca, NY, http://trochim.human.cornell.edu/webeval/intro.htm (30/11/00), November.

Tselios N., Avouris N., Dimitracopoulou A., Daskalaki S. (2001). Evaluation of Distance-learning Environments: Impact of Usability on Student Performance. International Journal of Educational Telecommunications, 7(4), 355-378.

Tyldesley, D.A. (1988). Employing usability engineering in the development of office products. Computer Journal, 31 (5), 431-436


U

Unz, D. (1996). Navigation in Hypertext. Proc. of the 40th Kongress der Deutschen Gesellschaft fŸr Psychologie. 22-26 Sep.1996, MŸnchen, Germany.


V

Van Rossum. E. J., and Schenk, S. M. (1984). The relationship between learning conception, study strategy and learning outcome. British Journal of Educational Psychology, 54, 73―83.

von Glasersfeld, E. (1987). Learning as a constructive activity. In C. Janvier (Eds), Problems of representation in teaching and learning of mathematics, 3-18. London: Lawrence Erlbaum.

Vosniadou, S. (1996). Learning Environments for Representational Growth and Cognitive Flexibility. In Vosniadoy, S, de Corte, E., Glaser, R., and Mandl, H. (Edts.) International Perspectives on the Design of Technology-Supported Learning Environments. Lawrence Erlbaum Ass., Mahwah, New Jersey, 13-24

Vygotsky, L. (1930/1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press, Cambridge.

Vygotsky, L. (1934/1988). Thought and Language. MIT Press, Cambridge.


W

Wager, W., Applefield, J., Earl, R. and Dempsey, J. (1990). A LearnerΥs Guide to Accompany Principles of Instructional Design. New york, Holt, Rinehart and Winston.

Watson, D.M. (1992)The Computer in the Social Science Curriculum in Plomb, T.J. & Moonen, J. (eds.) The International Journal for Educational Research. Vol 17(1).

Wedemeyer, C. (1963). Problems of learning by correspondence. In The Brandenburg Memorial Essays on Correspondence Instruction, Madison: University of Wisconsin.

Wedemeyer, C. (1981). Learning at the Back-door, Madison: University of Wisconsin

Weiser, M. (1991). The Computer for the 21st Century. Scientific American, September, 94-104.

Wellington, J. J. (1985) Children, Computers and the Curriculum. New York: Harper and Row.

Wharton, C., Bradford, J., Jeffries, R. & Franzke, M. (1992). Applying Cognitive Walkthroughs to More Complex User Interfaces: Experiences, Issues and Recommendations. Proceedings of ACM CHI Τ92. Monterey, CA, May 3-7, 381-388.

Wharton, C., Rieman, J., Lewis, C. and Polson, P. (1994). The Cognitive Walkthrough: A Practitioner's Guide. In Nielsen, J. and Mack, R.L. (edts) Usability Inspection Methods. New York: John Wiley & Sons.

Whiteside, J., Bennet, J. and Holtzblatt, K. (1998). Usability Engineering: our experience and evolution. In Handbook of Human-Computer Interaction (Helander, M. ed) Amsterdam, North-Holland

Wiener, Norbert. (1948) Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and the Machine, New York, John Wiley.

Willis, B. (1991). Distance Education: Here Today, Gone Tomorrow ?, Educational Technology, Vol.31, No.2, 32-34.

Winograd, T. (1970). Procedures as a Representation for Data in a Computer Program for Understanding Natural Language. Doctoral Thesis, MIT, 1070.

Winograd, Terry. (1994). Interview with T. Winograd. In Preece et. al, 1994. Human-Computer Interaction, Addison-Wesley Publishing Company.

Winship, J. (1988). Software Review or Evaluation: Are They Both Roses Or Is One a Lemon? Proceedings of the Australian Computer Education Conference, Perth.

Winston, P.H. (1975). (Edt.) The Psychology of Computer Vision. New York, McGraw-Hill.

Wixon, D., Holtzblatt, K. and Knox, S. (1990). Contextual Design: an emergent view of system design. In Empowering people, CHI Υ90 conference proceedings (Chew, J.C., and Whitwside, J., eds) pp. 329-336. New York, ACM Press.

Wolf, R. (1989). Consistency As Process. In Nielsen, J. (Edt.) Coordinating User Interfaces for Consistency, Academic Press, Boston, MA, 89-92.

Wong, M.R. and Raulerson, J.D. (1975). A Guide to Systematic Instructional Design. New Jersey, Educational Technology Publications.

Wright, P. and Lickorish, A. (1990). An Empirical Comparison of the Navigation Systems for Two Hypertexts. In McAleese, R. and Green, C. (Edts.) Hypertext: The State of the Art. Intellect Books Ltd., Oxford, UK, 84-93.

Wright, P.C. and Monk, A.F. (1991). A Cost-Effective Evaluation Method for Use by Designers. International Journal of Man-Machine Studies, 35, 6 (Dec), 891-912.


X

Xαραμής, Γεώργιος E. (1997). Γενικές Aρχές Eπιστήμης των Yπολογιστών. Eκδ. Aνίκουλα, Θεσσαλονίκη.


Y

Z

Zielinski, R. (1996). Using Macromedia Authorware 3.5, QUE, Indianapolis IN.